Vyhledávání

Menu

Reklama

www.stahovani-z-youtube.717.cz - Stahování z youtube. Stáhni si, co chceš!

www.smajlici-na-facebook.717.cz - Tajní facebook smajlíci

www.babiciny-bylinky.tode.cz - Největší databáze lečivých bylinek!

www.cakry.tode.cz - Vše o čakrách.

BlogMat - Banner 88x31

Šestá čakra

Barva: indigově modrá, taaké žlutá a fialová

Smyslová funkce: všechny smysly, taaké nadsmyslové vnímání

Symbol: Lotos s 96 okvětními lístky (2x48)

Základní princip: poznání bytí

Části těla: obličej, oči, uši, nos, dustiny, malý mozek, centrální nervový systém

Žláza: podvěsek mozkový (hypofýza)

Hypofýza svojí činností ovládá funkci všech ostatních žláz. Jako dirigent zajišťuje harmonickou souhru všech žláz v těle.

Úkol a funkce šesté čakry

Šestou čaakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému.

 Vlastní barva šesté čakry je jasná indigově modrá, dají se však rozeznat také žluté a fialové barevné tóny. Tyto barvy poukazují na její rozdílné funkce na různých úrovních vědomí. Racionální nebo intelektuální myšlení může způsobit žluté záření. Jasná tmavě modrá poukazuje na intuici aa ucelenost poznávacího procesu. Nadmyslové vnímání se projevuje fialovým barevným tónem.

 Každé realizaci v našem životě předcházejí myšlenky a představy, které mohou vycházet buď z povědomých emočních vzorů, nebo může být jejich zdrojem poznání skutečnosti. Třetím okem jsme silou myšlenek propojeni s průběhem projevu. Všechno vědění, které se ve Stvoření projevuje, je v čistém bytí přitomno v neprojevené formě, podobně jako jsou v semenu obsaženy všechny informaace potřebné k tomu, aby z něho jednou vyrostla rostlina.

 Proces tvoření začíná, když si samo v sobě spočívající Bytí uvědomí svoji vlastní existenci. Tím vznikne první vztah subjekt - objekt, a tím první dualita. Bytí bez tvaru příjme svůj první projevenou vibrační podobu.

 Na základě těchto pra-vibrací vznikají dalšími uvědomovaacími procesy další aa další různé vibrační podoby.

 V nás, lidech, jsou obsaženy všechny úrovně Stvoření, od čistého Bytí až k tuhé hmotě, a jsou reprezentovány různými úrovněmi jednotlivých čaker. Tak probíhá proces projevování se také v nás a skrze nás.

 Protože je šestá čakra sídlem všech uvědomovacích procesů, máme zde schopnost k projevení (manifestaci), až po materializaci nebo dematerializaci. Můžeme tak i vytvářet nové reaality na fyzické úrovni a staré rušit.

 Obvykle však probíhá tento proces automaticky, bez naší vědomé součinnosti. Většina myšlenek, které určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch ne mistrem, nýbrž sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás částečně mohou ovládat.

 I tyto myšlenky se ale uskutečňují v našem životě, neboť co kolem sebe vnímáme a prožíváme, je koneckonců vždycky projevem naší subjektivní reality.

 Vývojem našeho věcomí a postupným otvíráním šesté čakry můžeme tento proces stále více vědomě ovládat. Síla naší představivosti vytváří nyní energii k naplnění určité ideje nebo přání. Ve spojení s otevřenou čakrou srdce můžeme také vysílat léčivé energie a uzdravovat na dálku.

 Zároveň získáme přístup ke všem úrovním Stvoření, které leží za fyzickou realitou. Potřebné vědění k nám přichází intuicí, jasno-viděním, slyšením nebo cítěním. Co jsme dříve možná jen nejasně tušili, stává se jasným a zřetelným.

Harmonicka funkce

V součastnosti je málo lidí, jejihž třetí oko je dokonale otevřené, protože jeho otevírání jde ruku v ruce s pokračujícím vývojem vědomí. Projevuje se zde však mnohem zřetelněji než u doposud popsaných čaker skutečnost, že čakra funguje harmonicky, i když ještě není zcela otevřená. Projevuje se to v bystrém rozumu a duševních schopnostech. Znakem částečně otevřené a harmonicky fungující šesté čakry může být jak komplexní pohled při určitém vědeckém bádání, tak např. poznání hlubokých filozofických pravd.

 Pravděpodobně máš také dobře vyvinutou schopnost vizualizace a chápeš mnohé souvislosti intuitivně. Tvůj duch je soustředěný a zároveň otevřený mystickým pravdám. Poznáváš stále více, že vnější formy věcí jsou jen obrazem, symbolem, ve kterém se duchovní princip manifestuje na materiální úrovni. Tvé myšlení staví na fantazii a idealismu. Možná občas pozoruješ, že se tvoje myšlenky a předstaavy spontánně uskutečňují.

 Čím více je tvá šestá čakra vyvinuta, tím více spočívá tvé myšlení na přímém, vnitřním poznání skutečnosti. U stále většího množství lidí se začínají vyvíjet dílčí schopnosti šesté čakry, jako např. jasno-vidění a cítění v určitých úrovních, jiní získávají dočasný vhled do jiných dimenzí skutečnosti, např. při meditaci nebo ve snu.

 Popsat celou oblast schopností a vnímání, které umožňuje otevřená šestá čakra, pro nás všaak není možné. Naplnilo by to mnoho svazků a museli bychom se spolehnout na informace jiných lidí. Přesto bychom ti ale chtěli poskytnout  všeobecný přehled o tom, co tě při zcela otevřené šesté čakře čeká.

 Předně začneš vnímat svět úplně novým způsobem. Zcela překonáš hranice svého racionálního rozumu. Tvé myšlení je holografické, spontánně přibíráš při poznávání informace, které k tobě přicházejí z různých oblastí Stvoření.

 Maateriální svět se ti zprůhlední. Je zrcadlem pro tanec energií, který se odehrává v jemnějších rovinách stvoření, stejně jako je tvé vědomí zrcadlem, ve kterém se poznává božské Bytí. Tvé mimosmyslové vnnímání je tak jasné, že můžeš přímo vnímat ty síly, které působí pod povrchem vnějších forem, jsi schopen tyto síly vědomě ovládat a nechat vznikat nové formy jejich projevu. Přesto přitom podléháš určitým zákonitostem, jejichž rámec nemůžeš překročit, aby byl dodržen Řád.

 Tvá intuice a tvé vnitřní vidění ti otvírá cestu ke všem jemnějším rovinám skutečnosti. Poznáš, že mezi rovinou fyzickou a rovinou čistého bytí existuje nekonečně mnoho světů, zaabydlených nejrůznějšími bytostmi. Před tvým vnitřním zrakem se odehrává mnohostranné drama Stvoření, nekonečné v neustálém plození nových forem a úrovní skutečnosti, se zdánlivě nekonečnou možností nových forem a rovin skutečnosti. Hluboká úcta tě naplní při pohledu na velikost této božské hry.

Disharmonická funkce

Nejčastější projev disharmonické funkce tééto čakry je zatížení hlavou. Jsi člověk, který žije téměř výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokoušíš řídit vše rozumem, platí pro tebe jen takové pravdy, které ti zprostředkovává tvé racionální myšlení. Tvé intelektuání schopnosti jsou možná opravdu výrazné a máš dar bystře analyzovat, avšak chybí ti celkový pohled aa schopnost integraace do velké kosmické souvislosti.

 Dochází tak lehce k intelektuální přezíravosti. Platné je pro tebe pouze to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné a dokazatelné. Vnitřní duchovní poznání odmítáš jako nevědecké aa nerealistické.

 Mezi projevy disharmonické funkce šesté čakry spadají také pokusy působit silou myšlenek na lidi a věci za účelem demonstrace vlastní moci nebo uspokojení osobních potřeb. V takovém případě bývá obvykle porušená i čakra solar-plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy. Je-li šestá čakraa i přes některé blokády poměrně hodně otevřená, mohou být tyto pokusy i úspěšné, avšak v žádném případě to není v souladu s řádem života. Vzniká pocit izolace a silou získané uspokojení nemá dlouhodobé trvání.

 Další účinek špaatně vedené energie v šesté čakře se projeví, je-li narušena první čakra (a tím i uzemnění) a i ostatní čakry jsou zablokované. Pak se může stát, že máš sice přístup k jemnějším rovinám vnímání, nerozeznáš však opraavdový význam vnímaných obrazů a informací. Promícházejícími za zafixovaných emočních reakcí. Tyto subjektivně utvořené představy se mohou stát tak dominantní, že je považuješ zaa jedinou skutečnost promítáš je do vnějšího světa a ztrácíš vztah k realitě.

Nedostatečná funkce

Je-li tok energií šestou čakrou výrazně omezen, je pro tebe jedinou opravdovou skutečností vnější, viditelný svět. Tvůj život určují materiální přání, tělesné potřeby a neovládané emoce. Duchovní diskuze jsou pro tebe namáhavé a neužitečné. Duchovní pravdy odmítáš jako pouhé domněnky nebo nesmyslné snílkovství bez praktického významu. Tvé myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti.

 V náročných situacích ztrácíš pak lehce hlavu. Možná býváš také velmi zapomětlivý. Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí šesté čakry spojeny, jsou upozorněním, aaby ses díval více dovnitř a poznal i ty oblasti, které jsou pod viditelným povrchem.

 V extrémních případech mohou být tvé myšlenky nejasné a zmatené a zcela určované tvými zafixovanými emočními reakcemi.

Možnosti čištění a aktivování šesté čakry

Účinky přírody

Šestou čakru stimuluje pozorování temně modré noční nebeské klenby plné hvězd. Tento zážitek otvírá ducha pro nekonečnou šířku aa hloubku projeveného Stvoření s bezpočtem jeho mnohotvárných forem a dává nám tušit jemné síly, struktury a zákonitosti, reprezentovaané nebeskými tělesy a jejich kosmickým tancem v hlubinách prostoru, působící i za vnějšími projevy našeho života na Zemi.

Účinky zvuků

Hudba: Všechny zvuky, které otvírají a zklidňují tvého ducha a vyvolávají obrazy nebo pocity kosmické hloubky, jsou velmi vhodné k oživení a haarmonizaci šesté čakry. Nejsnáze nalezneš takové sklaadby v hudbě new aage. Tímto způsobem ale působí i některá klasická hudební díla Východu i Západu, obzvláště např. od J. S. Bacha.

Vokál: Čakra čela je aktivována vokálem i, zpívaným tónem AA. Vokál i uvolňuje pohyb vzhůru. Reprezentuje sílu inspirace, která tě vede ke stále novým poznatkům.

Účinky barev

Otevření a vyjasnění šesté čakry prohlubuje průsvitná temně modrá (indigo). Dává duchu vnitřní klid, jasnost a hloubku. Posiluje a uzdraavuje smysly a otvírá je jemnějším úrovním vnímání.

Účinky drahokamů

Lapis lazuli: Do tmavomodré barvy lapis lazuli jsou jako hvězdy do noční oblohy rozeseta zlatá zrnka pyritu. Zprostředkovává duši zážitek bezpečí v kosmu a otvírá ji věcnému životu. Vede tvého ducha do nitra, umocňuje jeho sílu a dopomáhá mu k poznání vyšších souvislostí. Podporováním intuice a vnitřního vidění nechává poznat skrytý smysl věcí a síly za nimi působící. Navíc ti dává hlubokou radost ze zázraku života a vesmíru.

Indigově modrý safír: Jasný průsvitný safír otvírá ducha kosmickému vědění a věcným pravdám. Jeho vibrace očišťují, proměňují a obnovují duši i ducha. Vytváří most mezi konečným a nekonečným a nechává vědomí plynout s proudem božské lásky a poznání. Přináší hledající duši jasno na duchovní cestě.

Sodalit: Tmavě modrý sodalit zjasňuje rozum a vede ho k hlubokým myšlenkám. Jeho klidné záření dává mírnost a posiluje nervy. Pomáhá také odstraňovat zafixované způsoby myšlení. Přidává důvěru a sílu zastávat vlastní stanoviska a přenášet ideje a poznatky do běžného života.

Účinky vůní

Máta peprná: Osvěžující vůně máty uvolňuje blokády v oblasti šesté čakry a pomáhá při odstraňování starých omezujících myšlenkových struktur. Obdarovává našeho ducha jasností a živostí a podporuje sílu koncentrace.

Jasmín: Jemnou květinovou vůní jasmínu se otvírá náš duch obrazům a vizím, které v sobě nesou poselství hlubších pravd. Vibrace jasmínové vůně zjemňují vnímání a spojují energie šesté čakry s energiemi čakry srdce.

Druhy jógy, ovlivňující především šestou čakru

Džňánajóga: Džňánajógaa je cesta poznání, postavená na vývoji duchovních schopností rozlišování skutečného a neskutečného, věcného a pomíjejícího. Džňána-jogín poznává, že existuje jen jedna neměnná, nepomíjející a věcná skutečnost - Bůh. Ve své meditaci se obrací sám pomocí svojí rozlišovací schopnosti přímo k absolutnu bez vlastností, neprojevenému aspektu Boha, až s ním jeho duch splyne.

Jantrajóga: Jantry jsou z geometrických tvarů vytvořené obrazce, které symbolizují božské Bytí, jeho síly a aspekty. Jsou pomocnými prostředky vizualizace. Meditující se pohrouží do zobrazených aspektů božství a zpřítomňuje si je ve svém vnitřním zření.